Syndication URL e gjeneruar:
http://autoprograme.com/syndication.php?fid=&type=atom1.0&limit=15

Më poshtë mund të gjeneroni RSS syndication.>

Temat e Fundit të Syndication
Sektori për tu Sendikuar:
Zgjidhni një sektor te ana e djathtë. Përdor CTRL që të zgjedhësh shumë sektore.
Versioni:
Zgjedh versionin për ta gjeneruar.
 RSS 2.00 (Default)
 Atom 1.0
Limiti:
Numri i temave për tu shkarkuar për menjëherë. Nuk rekomandohet që të jetë mbi 50.
temat në një kohë